| CK Emma

X

Pondělí-pátek 09:00-17:00
+420 542 214 343

Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob

Společnost EMMA Agency spol. s r.o., jakožto správce osobních údajů, Vás tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, jakož i plní svoji informační povinnost o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR").

EMMA Agency spol. s r.o.

Kozí 19/10, Brno-město
602 00 Brno
IČ: 44041918
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 4471

dále jen (“Správce“)

Naše kontaktní údaje

Oprávněná osoba na úseku osobních údajů: Ing. Martin Šedý, jednatel společnosti
e-mail: martin.sedy@emma.cz
Tel: +420 516 802 132

Datum příští revize: 25. 5. 2019

Ochrana osobních údajů je záležitostí důvěry a my bychom Vás chtěli ujistit, že u nás jsou Vaše osobní údaje v bezpečí. Ochrana a shromažďování, zpracování a používání Vašich osobních údajů v souladu se zákonem jsou pro nás velmi důležité a umožňují nám chránit Vaše soukromí. Máme zavedeny vnitřní systémy a mechanismy pro dostatečné zabezpečení při zpracování osobních údajů.

Jaké údaje o Vás shromažďujeme?

Shromažďujeme o Vás identifikační, kontaktní a platební údaje
- jméno a příjmení, titul
- státní příslušnost, pohlaví
- adresa bydliště
- adresa elektronické pošty
- datum narození
- telefonní číslo
- bankovní účet
- číslo cestovního dokladu a jeho platnost
- při zařizování víz po přechodnou dobu údaje pro příslušnou ambasádu, zejména fotografii a nezbytné údaje vyžadované formulářem ambasády příslušné země

Jak jsme získali Vaše osobní údaje?

Provádíme zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění našich veřejnoprávních povinností.

Vaše osobní údaje tedy potřebujeme a zpracováváme za účelem uzavření smlouvy, pojistné smlouvy v případě jejího uzavření, nákupů, dodání zboží a služeb, řešení odpovědnosti za vady, komunikaci s Vámi a pro plnění povinností určených zákonem, zejména ve vztahu k archivaci dokumentů a účetnictví. Osobní údaje zpracováváme rovněž i pro účely zasílání reklamních prospektů a newsletterů, za tímto účelem jsme Vás zařadili do naší databáze zákazníků a obchodních partnerů. Tyto nabídky však zasíláme výjimečně, a to pouze tehdy, pokud jste našim zákazníkem.

Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž pro účely případného reklamačního či soudního řízení.

Na základě jakého právního titulu (důvodu) zpracováváme Vaše osobní údaje?

a) Právním základem pro zpracování osobních údajů může být i souhlas, například tehdy, pokud byste chtěli odebírat obchodní sdělení, ale dosud jste nebyli našim klientem. Nebo například v případě, že bychom chtěli pořizovat fotografie z našich akcí. Souhlas v takovém případě není součástí obchodních podmínek, ale vždy si od Vás případně souhlas vyžádáme samostatně. Pokud jste se přihlásili k odběru obchodních sdělení, informací souvisejících se zbožím a službami, newsletterů/magazínů a pozvánek na propagační akce, pak jste sami udělili tento výslovný souhlas zaškrtnutím políčka před odesláním žádosti o zařazení do databáze. Souhlas můžete kdykoli odvolat na e-mailové adrese: martin.sedy@emma.cz, případně písemně na naší adrese uvedené výše. Toto se netýká ukládání souborů cookies. Postup pro odvolání souhlasu s ukládáním souborů cookies najdete v tomto oznámení o ochraně osobních údajů v části týkající se ukládání souborů cookies.

b) Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli nebo chystáme uzavřít, nebo uzavřené s osobou, která ve Vašem zájmu uzavřela smlouvu.

c) Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonné povinnosti, neboť zákony nám ukládají povinnost archivovat některé dokumenty, zejména daňové doklady. Tuto povinnost nám ukládá zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

d) Právním základem pro zpracování osobních údajů je po provedeném testu rovnováhy dále náš oprávněný zájem. Osobní údaje zpracováváme zejména: • pro ochranu majetku, zdraví a předcházení vzniku škod
• rozesílání reklamních sdělení a kontaktování Vás s nabídkou další spolupráce
• pro vyřízení reklamačního řízení a stížností
• pro zhodnocení Vaší spojenosti s našimi službami a se zájezdem

Osobní údaje rovněž budeme zpracovávat, a to i po skončení smluvního vztahu, pro případné soudní řízení. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku – bližší informace jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu, nezapomeňte si je přečíst!

Předávání osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje jsou, pro zajištění výše popsaných účelů, předávány třetím subjektům a jsou jimi zpracovávány, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením a zákonem.

Zpracovateli, jinými správci, kterými jsou osobní údaje předávány a jsou jimi zpracovány, jsou:
- pojišťovna v případě, že spolu se zájezdem jste uzavřeli i pojistnou smlouvu
- cestovní agentura nebo cestovní kancelář za účelem uskutečnění zájezdu
- ubytovací zařízení v souvislosti s uskutečněním zájezdu
- delegát, průvodce, zprostředkovatel služeb za účelem uskutečnění zájezdu
- přepravní společnost za účelem uskutečnění zájezdu
- účetní kancelář z důvodu zpracování účetnictví
- IT technik z důvodu zajištění plynulého chodu informačních systémů
- dopravní přepravce pro předání a doručení Vaší zásilky, zejména katalogu zájezdů
- správní orgán v případě uložení povinnosti
- externí advokát
- v případě, že chcete zajistit vízum, pak jsou osobní údaje předávány rovněž příslušné ambasádě

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy, inspektoráty, Policie ČR, soudy či jiné příslušné úřady a orgány státní správy v případech, kdy je nám tato povinnost uložena obecně závaznými právní předpisy.

Vaše osobní údaje mohou být předány rovněž do třetích zemí (dle Vámi zvolené destinace) za účelem realizace zájezdu – zejména přepravní společnosti, zprostředkovateli služeb, delegátu, průvodci a hotelu v této třetí zemi. Seznam zemí majících odpovídající úroveň ochrany osobních údajů najdete na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_cs. Pokud jste si objednali zájezd do země, která není v tomto seznamu uvedena a ani neposkytuje vhodné záruky ochrany, budou Vaše osobní údaje do této země předány, jelikož je to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli či která byla uzavřena ve Vašem zájmu.

Pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.

Jak dlouho si ponecháme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou budou trvat účinky práv a povinností ze smlouvy.

Po skončení smluvního vztahu budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu 5 let z titulu oprávněného zájmu, případně jeden rok po uplynutí promlčení doby, podle toho, která z těchto dob je delší.

Pokud nám zákon ukládá povinnost archivovat Vaše osobní údaje po určitou dobu, budou tyto osobní údaje archivovány a uloženy nejdéle po dobu stanovenou v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Pro účely rozesílání informací o zájezdech zpracováváme Vaši e-mailovou adresu a doručovací údaje. Tyto kontaktní údaje nebudeme nadále zpracovávat za účelem rozesílání reklamního sdělení a katalogů se zájezdy v případě, že si od nás více jak 5 let neobjednáte žádnou službu a zájezd. Nabídku však zasíláme pouze našim klientům, a to z titulu oprávněného zájmu, nebo těm, kdo se přihlásili k odběru novinek na našem webu. Z této rozesílky se můžete kdykoli odhlásit, případně vznést námitku a my obratem rozesílání reklamních sdělení ukončíme.

Musíte nám Vaše osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů a uzavření smlouvy je dobrovolné, potřebujeme je ale pro uzavření a plnění smlouvy. Rovněž nám i zákon ukládá povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje vzhledem k účetním dokladům. Pokud byste nám osobní údaje neposkytli, nemůžeme s Vámi uzavřít smlouvu.

Neposkytnutí Vašich osobních údajů pro obchodní sdělení však nemá vliv na možnost s námi smlouvu uzavřít.

Jak se můžete bránit proti zpracování osobních údajů námi?

Pokud nesouhlasíte se zpracováním osobních údajů námi, máte možnost uplatnit Vaše práva, o kterých Vás informujeme níže. Rovněž se kdykoli můžete obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.

Zejména máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případě, pokud je zpracováváme pro náš oprávněný zájem, kterým je nejčastěji zasílání obchodního sdělení, vedení databáze klientů a pro případné soudní řízení. Osobní údaje po vznesení námitky nezpracováváme, pokud Vám neprokážeme, že naše důvody pro zpracování převažují nad Vašimi důvody, nebo údaje potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, kam spadá i zasílání obchodních sdělení, nebudeme posuzovat naše oprávněné zájmy a Vaše údaje zpracovávat nebudeme.

Jelikož můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i na základě souhlasu, pokud jste nám jej udělili, máte možnost v případě, pokud nechcete nadále zasílat obchodní sdělení, jako jsou katalogy, zpravodaje a nabídky zájezdů, souhlas odvolat a tyto obchodní nabídky Vám nebudou zasílány.

Na co všechno máte právo?

1. Právo na informace
Vaše hlavní právo je právo na informace, zejména zda, proč a jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje. K tomuto slouží tento dokument, který právě čtete. Nedochází u nás k automatizovanému rozhodování. Pokud byste chtěli získat jakékoli další informace, včetně níže uvedených práv, kontaktujte nás na e-mailu uvedeném na začátku této informace.

2. Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo na přístup k osobním údajům a rovněž sdělení informací, zda a případně za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme. O tomto Vám vydáme potvrzení na Vaši žádost. V případě, že chcete využít tohoto práva, kontaktujte nás prosím na e-mailu: martin.sedy@emma.cz.

3. Právo na opravu
Máte právo na to, abychom opravili bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Za tímto účelem Vás žádáme, abyste si na účetních dokladech, na smlouvách, objednávkách, případně v administraci zkontrolovali Vaše osobní údaje. V případě, že tyto dokumenty nemáte k dispozici či v případě jakýchkoli nesrovnalostí nás prosím kontaktujte na e-mailu: martin.sedy@emma.cz. Obratem Vaše osobní údaje opravíme.

4. Právo na výmaz (být zapomenut)
Máte právo rovněž na to, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud:
- osobní údaje již nejsou potřebné
- odvoláte svůj souhlas, pokud jste nám jej udělili
- vznesete námitky proti zpracování
- osobní údaje zpracováváme protiprávně
- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti

5. Právo na omezení zpracování
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat omezeně, pokud:
- budete popírat jejich přesnost, a to po dobu potřebnou k ověření přesnosti
- je zpracováváme protiprávně, nepřejete si jejich výmaz, ale jen omezení jejich použití
- osobní údaje nepotřebujeme, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
- vznesete námitku proti zpracování, a to do doby, než bude ověřeno, jestli převažují Vaše nebo naše oprávněné zájmy nad dalším zpracováním osobních údajů

6. Právo na přenositelnost údajů
Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá Vaše práva obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo získat své osobní údaje, které nám byly poskytnuty, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Rovněž máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. V případě zájmu o přenositelnost nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: martin.sedy@emma.cz.

7. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
Rovněž máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. U nás neprobíhá automatizované rozhodování ani profilování.

8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu nebo vznést námitku
Rovněž se kdykoli můžete obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.
Námitku proti zpracování osobních údajů můžete vznést buď na naší adrese uvedené výše, nebo e-mailem na: martin.sedy@emma.cz.

9. Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů
Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.

10. Právo odvolat souhlas, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu
Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány. Souhlas můžete odvolat na naší adrese uvedené výše, nebo e-mailem na martin.sedy@emma.cz.

Reklamní systémy

Remarketing/retargeting

Pro účely remarketingu shromažďujeme soubory cookies uložené v prohlížeči návštěvníka webu. Soubory cookies obsahují informace o používání webových stránek uložené na pevném disku Vašeho počítače. Jejich účelem je zobrazení a přizpůsobení služeb poskytovaných takovou webovou stránkou při každé Vaší další návštěvě. Cookies také slouží k analýzám provozu na webu, k reklamním a marketingovým účelům. Používají je téměř všechny webové stránky a pro Váš systém nepředstavují žádné nebezpečí. Pokud si chcete zkontrolovat nebo upravit typy souborů cookies, typicky to můžete provést v nastaveních svého prohlížeče.

Remarketing či retargeting je zajištěn firmami Google a Seznam a.s. k zobrazování reklam na základě Vašich předchozích návštěv našich stránek. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Komerční sdělení jsou zobrazována ve Vyhledávání Google, Vyhledávací síti Google, v Obsahové síti Google prostřednictvím reklamní sítě Google, ve Vyhledávací síti SEZNAM a.s. a v Obsahové síti Seznam prostřednictvím reklamní sítě Sklik.

Google analytics

Používáme služeb Google Analytics, tedy službu analýzy internetových stránek poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"). Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná společností Google. Tato služba využívá soubory cookies k provádění analýz činnosti uživatelů na našem webu. Google tyto informace používá k hodnocení způsobů, kterými využíváte naše webové stránky, k sestavování přehledů činností na webu a poskytování dalších služeb souvisejících s činnostmi na webu a využitím internetu. Google Analytics používá “cookies”, což jsou textové soubory umístěné ve Vašem počítači s cílem pomoci internetové stránce analyzovat jak ji uživatelé používají. Informace generované pomocí souboru cookies o používání této internetové stránky (včetně IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech amerických. V případě aktivace anonymizace IP Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána a zkrácena servery Google v USA. Jménem provozovatele internetových stránek bude Google používat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitách internetové stránky pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu pro poskytovatele internetových stránek. Google nebude spojovat Vaši IP adresu s žádnými jinými daty Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči. Dále můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a využívání údajů (cookies a IP adresy) stažením a instalací plug-inu prohlížeče dostupného na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Další informace týkající se podmínek použití a ochrany osobních údajů lze nalézt na https://www.google.com/intl/en/policies/terms nebo na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Anonymní osobní údaje: zobrazení reklam, analytika, údaje z prohlížeče, údaje o souboru cookies, datum/čas, demografické údaje, typ hardwaru/softwaru, poskytovatel internetových služeb, údaje o interakcích, zobrazení stránek, domény služeb

V rámci Google analytics jde o trvalý soubor cookies, jehož platnost vyprší za 2 roky. S každou další návštěvou se jeho platnost obnoví na další 2 roky.

Google Adwords

Tento soubor cookies nám umožňuje vytvářet, využívat a spravovat digitální reklamu.

Anonymní osobní údaje: zobrazení reklam, analytika, údaje z prohlížeče, údaje o souboru cookies, datum/čas, demografické údaje, typ hardwaru/softwaru, poskytovatel internetových služeb, údaje o interakcích, zobrazení stránek, domény služeb.

Platnost souborů cookies 2 roky.

Remarketing

Anonymní osobní údaje: zobrazení reklam, analytika, údaje z prohlížeče, údaje o souboru cookies, datum/čas, demografické údaje, typ hardwaru/softwaru, poskytovatel internetových služeb, údaje o interakcích, zobrazení stránek, domény služeb

Tento soubor cookies nám umožňuje vytvářet, využívat a spravovat digitální reklamu.

Platnost souborů cookies 2 roky.

Sklik, retargeting

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Z cílené reklamy se lze aktuálně odhlásit na adrese http://www.imedia.cz.

Tyto služby využíváme pouze za účelem získání statistiky návštěvnosti našich stránek, a za účelem zvyšování návštěvnosti našich webových stránek.

Zpracovali

Valíček & Valíčková, trvale spolupracující advokáti. E-mail: valickova@brno-advokatnikancelar.cz, tel. +420 607 270 689, Kobližná 47/19, Brno, Dukelská 117/12, Vyškov, www.brno-advokatnikancelar.czwww.pracovni-pravo.cz.

© Užití, kopírování a šíření je možné výlučně pro interní účely EMMA Agency spol. s r.o. Kopírování, šíření či použití jinou osobou než autory – JUDr. Valíčkovou a JUDr. Valíčkem, je možné jen s písemným souhlasem autorů.